Privacyverklaring Muziekvereniging Prinses Juliana

Muziekvereniging Prinses Juliana hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met (persoons)gegevens. Muziekvereniging Prinses Juliana verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen van die wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of namens Muziekvereniging Prinses Juliana.

Er wordt uitgelegd hoe Muziekvereniging Prinses Juliana omgaat met persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden die worden gebruikt. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan dit document zorgvuldig te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens

Muziekvereniging Prinses Juliana, hierna “Muziekvereniging Prinses Juliana,” is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

                                                                                             Muziekvereniging Prinses Juliana
                                                                                             De Looijakker 34
                                                                                             5066 MS Moergestel

                                                                                             Email: secretaris@julianamoergestel.nl

                                                                                             Contactpersoon privacy: secretaris van Muziekvereniging Prinses Juliana
                                                                                             Telefoonnummer: 06 395 77 67 75
                                                                                             Email: secretaris@julianamoergestel.nl

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik dat Muziekvereniging Prinses Juliana kan (laten) maken van door haar verkregen persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

 •  Naam;
 • Adres- en/of contactgegevens;
 • Geboortedatum, geboorteplaats;
 • Emailadres;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Lidnummer;
 • Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer (IBAN);
 • Bestelgeschiedenis;
 • Gegevens over je gebruik van onze diensten en producten, zoals informatie betreffende diensten die je hebt en/of contact met Muziekvereniging Prinses Juliana;
 • Uit klantonderzoeken en/of reviews ontvangen gegevens;
 • Gegevens om fraude tegen te gaan;

   

Bijzondere persoonsgegevens

Muziekvereniging Prinses Juliana heeft niet als doel het actief verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Niet uitgesloten kan echter worden dat die informatie gaat worden verwerkt. In dat kader kan gedacht worden aan bijvoorbeeld informatie die door een lid wordt gedeeld met Muziekvereniging Prinses Juliana, waarbij de informatie bijvoorbeeld kan betreffen de gezondheid en/of strafrechtelijke informatie (in het kader van bijvoorbeeld een VOG).

Personen onder de 16 jaar

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend na instemming en onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze diensten en/of lid worden van Muziekvereniging Prinses Juliana.

Derden

Als je gegevens verstrekt aan een derde partij waarnaar bijvoorbeeld op onze website wordt verwezen (een partij niet zijnde Muziekvereniging Prinses Juliana), heeft Muziekvereniging Prinses Juliana geen invloed op wat deze partij eventueel met door jou verstrekte gegevens doet. Op een dergelijke gegevensverwerking door deze derde partij of tussenpersoon zijn mogelijk diens privacy- beleid en voorwaarden van toepassing. De betreffende partij is zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verwerking van verkregen persoonsgegevens.

Grondslagen van de verwerking

Persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Prinses Juliana verwerkt:

1. Teneinde uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals aan de overeenkomst waarbij betrokkene toegang krijgt tot lessen of andere diensten;

2. Na toestemming van de betrokkene, in het kader van bijvoorbeeld marketing;

3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

4. Indien er een gerechtvaardigd belang is.

 

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt

Muziekvereniging Prinses Juliana gebruikt de persoonsgegevens om de overeenkomst die zij met jou sluit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, onder meer door;

 • Contact te houden over het lidmaatschap, activiteiten en bestelde producten en diensten;
 • De leden- en financiele administratie bij te houden;
 •  Jou op de hoogte te houden van nieuws en/of updates en/of service mededelingen;
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving en om fraude te voorkomen;
 • Betaling te laten plaatsvinden en facturen te verzenden en wijzigingen ten aanzien van diensten en/of bestellingen door te geven;
 • Klantenservice te verlenen.
Jouw rechten

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heb je meerdere rechten. Hieronder worden die rechten weergegeven:

1. Je mag altijd aan Muziekvereniging Prinses Juliana een overzicht vragen van de persoonsgegevens, die wij hebben verzameld en daarvan -binnen de wettelijke kaders- een afschrift verzoeken (recht op inzage).

2. Indien jouw persoonsgegevens door Muziekvereniging Prinses Juliana onjuist en/of incompleet in de administratie zijn verwerkt, dan kun je vragen om deze gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen (recht op correctie);

3. Indien je niet wil dat Muziekvereniging Prinses Juliana bepaalde gegevens heeft geregistreerd, dan kun je verzoeken deze gegevens te verwijderen (recht op wissen dan wel ‘het recht om vergeten te worden.’);

4. Je hebt de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan wel het gebruik hiervan te beperken (recht op beperking);

5. Je kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens (recht van verzet);

6. Je kunt aan Muziekvereniging Prinses Juliana verzoeken om persoonsgegevens door te geven aan een derde (recht op overdracht);

7. Indien Muziekvereniging Prinses Juliana van een derde persoonlijke gegevens over je ontvangt en die persoonsgegevens verwerkt, dan informeert Muziekvereniging Prinses Juliana jou -op verzoek- over de bron waaruit deze informatie is ontvangen.

Het doen van een verzoek als genoemd onder 3, 4 of 5 kan tot gevolg hebben dat het recht op toegang tot aangeschafte producten of diensten vervalt, zonder recht op terugbetaling.

 

Aan een verzoek van een betrokkene hoeft overigens niet te worden voldaan indien 1) Muziekvereniging Prinses Juliana een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang daarbij heeft of 2) medewerking aan dat verzoek door Muziekvereniging Prinses Juliana op een andere wettelijke grondslag geweigerd kan worden.

 

Delen met derden van persoonsgegevens

Muziekvereniging Prinses Juliana zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

Muziekvereniging Prinses Juliana kan wel gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens of voor Muziekvereniging Prinses Juliana diensten te verlenen, zoals ter uitvoering van de overeenkomst of zoals beschreven in deze verklaring.

Partijen met wie Muziekvereniging Prinses Juliana samenwerkt en door wie persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn onder meer de volgende:

 • Overheidsinstanties, indien hiervoor een aanleiding is;
 • Leveranciers, externe dienstverleners, medewerkers, betalingswerkingsbedrijven, webshops, verzekeringsmaatschappijen en printbedrijven;
 • BBM – Brabantse Bond van Muziekverenigingen;
 • Eventuele journalistieke instanties (zoals uitgevers van kranten);
 • Juridische ondersteuning.
Muziekvereniging Prinses Juliana kan ook zonder jouw specifieke toestemming, jouw gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardigen of gerechtelijke bevelen, handelingen of om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Muziekvereniging Prinses Juliaan te garanderen.
 
 
Verwerking buiten de EU
Persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

 

Beveiliging en datalekken

Een datalek is -kort gezegd- iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor deze vernietigd, verloren, ongeoorloofd verstrekt, doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt worden.
Een datalek kan per ongeluk ontstaan, bijvoorbeeld het doorzenden van klantgegevens aan de verkeerde ontvanger, maar kan ook met opzet ontstaan. In het laatste geval kan gedacht worden aan het buit maken van persoonsgegevens door een hacker of het kopieren van een database met persoonsgegevens door een werknemer die uit dienst treedt.

Muziekvereniging Prinses Juliana heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen met als doel datalekken te voorkomen.

Genomen maatregelen zijn onder meer:

 • Dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;
 • Dat personen die toegang hebben tot gegevens zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan bescherming van persoonsgegevens;
 • Dat personen die toegang hebben tot gegevens gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring.
Het is echter niet volledig uit te sluiten dat op enig moment er toch sprake is van een datalek.
Muziekvereniging Prinses Juliana is verplicht om een registratie bij te houden van alle datalekken en  kan daarop door de Autoriteit Persoonsgegevens worden aangesproken. Daarnaast is Muziekvereniging Prinses Juliana verplicht om een datalek binnen 72 uur gemotiveerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. Wanneer een datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, is Muziekvereniging Prinses Juliana daarnaast verplicht om dit datalek onverwijld aan hen te melden.

 

Bewaartermijn

Muziekvereniging Prinses Juliana bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar, vanaf het moment dat je voor het laatst een dienst of product hebt afgenomen of het einde van het lidmaatschap, waarbij de termijn aanvangt op het laatste van de volgende twee momenten: 1) het moment dat de dienst en/of het product volledig is geleverd of 2) het moment waartegen het lidmaatschap geldig is opgezegd. Indien nadien nog contact plaatsvindt (bijvoorbeeld in het kader van garantie), vangt op dat moment een nieuwe bewaartermijn aan.

Voornoemde bewaartermijn geldt niet, indien er een verplichting bestaat op grond waarvan wij gegevens eerder moeten verwijderen.

Uitgezonderd van voornoemde bewaartermijn zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons daartoe verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst en gegevens ten aanzien waarvan Muziekvereniging Prinses Juliana een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang heeft om de gegevens langer te bewaren (zoals een gerechtelijke procedure).

 

Vragen of klachten

Jouw verzoeken en vragen over de verwerking van persoonsgegevens en/of deze privacyverklaring kun je richten aan de op de eerste pagina genoemde personen.